1. ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , مدل‌سازی آمیختگی سیگنال EEG و تداخل‌چشمی در فضای هادی‌حجمی سر , مدل سازی در مهندسی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۱۵-۱۲۹
  2. محمدحسین خاکسار , سیداحسان تهامی , ناصر حافظی مطلق , نگرش و روش سیستمی در حل مسائل فرهنگی – اجتماعی؛ با توجه به شرایط بومی ایران , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۵۶-۱۶۷
  3. ناصر حافظی مطلق , سسد احسان تهامی , محمدحسین خاکسار , مروری بر تاریخ به مثابه رفتار آشوب گونه یک سامانه غیرخطی , تاریخ نگری و تاریخ نگاری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۵۱-۷۸