Instrumentation and Electronic Measurement (Book) Print
Written by Nasser Hafezi-Motlagh   

 

کتاب "ابزار دقیق و اندازهگیری الکترونیکی"  

 

کتاب "ابزار دقیق و اندازهگیری الکترونیکی" بهعنوان مرجع دروس "ابزار دقیق" و "اندازهگیری الکترونیکی" دانشگاه پیام نور تدوین و تألیف گردید. با توجه به این که این کتاب بر مبنای سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تدوین شده است، برای تمام دانشجویان و علاقمندان حوزه ابزار دقیق، کنترل صنعتی و اندازهگیری الکترونیکی قابل استفاده است. علاقمندان برای تهیه کتاب میتوانند به مراکز پخش و نمایندگیهای کتابهای دانشگاه پیام نور در سراسر کشور و یا برای خرید الکترونیکی به پایگاه اینترنتی زیر مراجعه نمایند:

 

http://digibook.pnu.ac.ir

تهیه نسخه الکترونیکی کتاب


 

andazeh giri electroniki1

 

  223496  

 

toc page 1

 

toc page 2

 

toc page 3

 

toc page 4