Syllabus Description
Syllabus Description For معرفی قطعات الکتریکی
Title Syllabus Description
جایگاه درس در برنامه درسی دوره    آزمایشگاه اندازه‌گیری و مدارهای الکتریکی 1 درس اجباری تمام گرایش‌های مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق است و برای گذراندن این آزمایشگاه آشنایی با مباحث دروس مدارهای الکتریکی یک و اندازه‌گیری الکتریکی الزامی است.
هدف کلی    آشنایی عملی با مباحث مدارهای الکتریکی و اندازه‌گیری الکتریکی
شایستگی های پایه    آشنایی با مفاهیم پایه الکتریکی نظیر ولتاژ، جریان، مقاومت الکتریکی و توان الکتریکی، روش‌های تحلیل مدارهای الکتریکی و مباحث انداز‌ه‌گیری الکتریکی
اهداف یادگیری    یادگیری روش کار دستگاه‌های اندازه‌گیری و به دست آوردن عملی پارامترهای مدارهای الکتریکی
روش تدریس    تدریس روش کار توسط مدرس آزمایشگاه و پیاده‌سازی عملی توسط دانشجویان
وظایف دانشجو    1) حضور مستمر و به موقع در آزمایشگاه 2) انجام صحیح فعالیت‌های عملی 3) تهیه گزارش آزمایشگاه طبق اصول گزارش‌نویسی فنی و تحویل به موقع آن 4) شرکت در آزمون‌های نظری و عملی
منبع    1) دستور کار آزمایشگاه 2) کتاب ابزار دقیق و اندازه‌گیری الکترونیکی، دانشگاه پیام نور، نوشته: ناصر حافظی مطلق
مواد و امکانات آموزشی    1) فضای آزمایشگاهی با امکانات پایه و مناسب 2) دستگاه‌های اندازه‌گیری موردنیاز 3) قطعات الکتریکی و الکترونیکی
نحوه ارزشیابی    مجموع نمرات حضور، کار کلاسی، گزارش آزمایشگاه و آزمون‌ها
فایل Download